• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

In persona Christi

Cel kapłana jest taki sam, jaki cel przyjścia Syna Bożego na ziemię.

On przyszedł, aby ludzie mieli życie łaski, aby świat poznał Ojca.

Sługa Boży biskup A. P. Szelążek

Sakrament kapłaństwa jest sakramentem w służbie komunii i posłania wiernych. Jego charakterystyczną cechą jest bycie dla innych. Nikt nie przyjmuje święceń dla siebie, ale dla budowania ludu Bożego. Przez święcenia kapłan otrzymuje określoną moc i zostaje posłany do braci i sióstr, by przez niego na świat spływała miłość Boża.

Kapłaństwo wyciska na mężczyźnie nieusuwalną, niezatartą pieczęć, która zostaje z nim na zawsze. Prezbiter głosi Słowo Boże, sprawuje sakramenty, a przede wszystkim celebruje świętą Eucharystię.

Kapłan nie działa własna mocą ani na podstawie swojej moralnej doskonałości, ale w osobie Chrystusa. Dysponuje przemieniającą, uzdrawiającą i zbawczą mocą Chrystusa. Jest sługą Syna Bożego, który przyszedł na świat, aby zabawić ludzi.

Sługa Boży biskup Adolf Piotr Szelążek otrzymał święcenia kapłańskie 26 maja 1888 roku w katedrze płockiej. Napełniony darem Ducha Świętego Adolf Piotr sprawował funkcje kapłańskie do końca swego życia i wiernie służył ludowi Bożemu, także w czasie wojennej zawieruchy.

W Płocku, a potem na Wołyniu wiernie reprezentował Chrystusa, jako pasterza swego ludu i jako głowę Jego Mistycznego Ciała, jakim jest Kościół. Swoją wierną posługą, ofiarną miłością i apostolską gorliwością pozyskiwał dusze dla Boga i prowadził je ku życiu wiecznemu.

Biskup Szelążek zawsze wpatrywał się w Najwyższego Kapłana i naśladował Jego życie. Stał się znakiem Bożej obecności we współczesnym świecie i urzeczywistnieniem Bożego działania wśród wierzących. Prowadził ludzi do Ojca przez Jezusa Chrystusa, któremu całkowicie poświecił swoje życie.

Adolf Piotr pielęgnował osobistą relacje z Ojcem opartą na dziecięctwie duchowym. Postawę ufności i zawierzenia Bogu Ojcu wskazała mu św. Teresa od Dzieciatka Jezus. Jego posługa kapłańska naznaczona była terezjańską duchowością, a ścieżki małej drogi nie były mu obce.

Przez chrzest Jezus Chrystus uczynił nas wszystkich królestwem kapłanów dla Boga, swego Ojca. Każdy chrześcijanin na podstawie powszechnego kapłaństwa jest powołany do działania w świecie w imię Boże i przekazywania światu Bożego błogosławieństwa. Jednak kapłanom poprzez  sakrament święceń, Jezus udzielił pełni władzy, aby służyli wierzącym w Boga.

W rocznicę święceń kapłańskich Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka, dziękujmy Bogu za dar Jego kapłańskiego powołania i prośmy przez Jego wstawiennictwo o potrzebne łaski dla duszpasterzy pracujących w naszych parafiach.

Niech Biskup Wołynia błogosławi nam wszystkim, uprasza potrzebne łaski kapłanom w posłudze, jaką pełnią oraz wstawia się za tymi, którzy dopiero rozeznają swoje powołanie.

Sługo Boży Adolfie Piotrze Szelążku – wstawiaj się za nami!

s. Bogumiła Ptasińska CST

Podziel się: