• Flaga Ukrainy

Posłannictwo Zgromadzenia

„Święta Teresa od Dzieciątka Jezus ma nieustannie przypominać Zgromadzeniu,
że skuteczność jego dzieł apostolskich, wszelkich ofiar, modłów i prac jest zależną od stopnia świętości,
do której Zgromadzenie powinno dążyć Jej wąską, lecz prostą i pewną ścieżyną”.

m. Maria Kubasiewicz

Każde Zgromadzenie zakonne rodzi się z natchnienia Ducha Świętego, w konkretnych okolicznościach społeczno-historycznych, dla spełnienia powierzonej sobie misji w Kościele i świecie. W ubiegłym stuleciu na Kresach Wschodnich naszej Ojczyzny – gdy stygła w duszach ludzkich miłość Boża – zostało powołane do życia Zgromadzenie Sióstr pod patronatem Małej Świętej, która wszystko postawiła na miłość. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus na progu przejścia do wieczności powiedziała: „Ale czuję przede wszystkim, że teraz zacznie się moje posłannictwo, posłannictwo pociągania dusz do miłowania Boga, tak, jak ja Go miłuję, wskazywania im mojej małej drogi. Jeśli Pan Bóg spełni moje pragnienie, moje niebo będzie – aż do końca świata – na ziemi. Tak, chcę, aby moje niebo polegało na czynieniu dobrze na ziemi”.

Zgromadzenie nasze, za przykładem i z pomocą swej Patronki – Teresy od Dzieciątka Jezus, zabiega o to, by miłość Boża była obecna w sercu każdego człowieka a zwłaszcza w sercach i umysłach dzieci i młodzieży. Posłannictwo Szerzenia miłości dla Najwyższej Miłości, realizujemy na Drodze Dziecięctwa Duchowego, przez modlitwę, świadectwo życia oddanego Bogu oraz różne działania apostolskie. Całą swoją aktywnością Zgromadzenie stara się propagować małą drogę św. Teresy, ukazując bezwarunkową miłość Boga do każdego człowieka, który jest umiłowanym dzieckiem Ojca Niebieskiego. Dziecięctwo Boże jest szczególnym rysem duchowej drogi i apostolstwa sióstr Terezjanek. Wiąże się to, z jednej strony z nieustannym odkrywaniem i przeżywaniem wielkiej godności dziecka Bożego, jaką zostaliśmy obdarowani na chrzcie świętym, z drugiej zaś strony zakłada odpowiedź miłości i zdanie się na Boga, na wzór małego dziecka, które powierza się bez reszty swoim rodzicom.

Zasadniczym polem działalności Zgromadzenia jest praca z dziećmi i młodzieżą, nie mniej jednak w realizacji terezjańskiego charyzmatu uczestniczy każda siostra, jeśli w duchu posłuszeństwa, miłości i dziecięcego zawierzenia Bogu, wykonuje zlecone sobie obowiązki. Całe Zgromadzenie, poszczególne wspólnoty, jak i każda z osobna siostra jest odpowiedzialna za gorliwe wypełnianie posłannictwa naszej Rodziny zakonnej.

Siostry realizują posłannictwo Zgromadzenia poprzez:

kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, katechezę dorosłych w duchu św. Teresy od Dzieciaka Jezus oraz prowadzenie różnych grup religijnych,

działalność opiekuńczo-wychowawczą w świetlicach, placówkach interwencyjnych i DPS,

prowadzenie Terezjańskiego Apostolstwa Ufności – TAU, mającego swe korzenie w organizowanych na początku działalności Zgromadzenia kółkach św. Teresy,

zaangażowanie w życie parafii w dziedzinie duszpasterstwa,

wspieranie kapłanów modlitwą indywidualną i wspólnotową oraz prowadzenie Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus – Misji modlitwy za kapłanów,

podjęcie pracy misyjnej (misja w Boliwii) i animację misyjną dorosłych oraz budzenie wrażliwości dzieci i młodzieży na pracę misyjną Kościoła,

pracę w szpitalu, opiekę medyczną i duchową nad nieuleczalnie chorymi,

otwarcie na potrzeby ludzi ubogich materialnie i duchowo, wyrażające się w konkretnych gestach pomocy,

nadawanie apostolskiego wymiaru cierpieniu osobistemu, poprzez przeżywanie go w zjednoczeniu ze zbawczą męką Jezusa Chrystusa.