„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Wierny kapłańskiemu powołaniu

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Sakrament kapłaństwa to sakrament posługi apostolskiej, nastawiony na zbawienie innych ludzi, ale przez służbę innym przyczynia się również do uświęcenia i zbawienia samego kapłana.

Święty Paweł w Liście do Hebrajczyków napisał: A nikt nie może przyjąć tej godności, jeśli nie jest powołany przez Boga. /Hbr5,4/ Miłosierny i łaskawy Bóg sam wybiera i powołuje osoby do służby w Kościele i dla Kościoła. Sakrament święceń może być przyjęty tylko, jako niezasłużony dar. Wyciska na wybranej osobie niezatarty duchowy charakter i nie może być powtarzany ani udzielany na pewien czas. Sakrament święceń przyjmującego upodabnia do Chrystusa dzięki specjalnej łasce Ducha Świętego, czyniąc go narzędziem Chrystusa i upodabniając go do Chrystusa Kapłana, Nauczyciela i Pasterza.

Sługa Boży Adolf Piotr Szelążek otworzył się dar Ducha Świętego i z radosnym sercem odpowiedział na wezwanie Pana. Jesienią 1883 roku wstąpił do seminarium duchownego w Płocku. Rozpoczął studia teologiczne i formację duchową. Jego formacja kapłańska dojrzewała pod czujnym okiem regensa seminarium ks. Kazimierza Welońskiego, spowiednika i ojca duchownego ks. Romualda Krajewskiego oraz członków grona profesorskiego seminarium.

Dnia 26 maja 1888 roku w katedrze płockiej biskup Kossowski udzielił Adolfowi Szelążkowi święceń kapłańskich. Mszę świętą prymicyjną Adolf Piotr odprawił w Węgrowie. W pracy kapłańskiej okazał się wzorowym i gorliwym duszpasterzem. Przede wszystkim wykazał duże zdolności kaznodziejskie. W głoszonych przez siebie naukach często nawiązywał do tekstów z Pisma Świętego, nauczania Kościoła, pisarzy patrystycznych oraz literatury pięknej i przykładów z życia codziennego.

Warto przez wstawiennictwo Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka modlić się o łaskę nowych powołań kapłańskich w Kościele. Warto prosić Biskupa Wygnańca z Wołynia, by wstawiał się w niebie za młodymi ludźmi, by z odwagą otwierali się na łaskę Ducha Świętego. Przede wszystkim jednak warto polecać Jego wstawiennictwu kapłanów, by wytrwali do końca życia w apostolskiej gorliwości oraz miłości do Chrystusa i powierzonego im ludu.

Warto modlić się przez Jego wstawiennictwo, ponieważ Sługa Boży biskup Adolf Piotr Szelążek sam do końca życia był wierny Bogu i powołaniu, jakim został obdarzony. Pomimo trudności i prześladowań swoją posługę kapłańską w Kościele wypełnił w sposób heroiczny, dając przykład swoim współbraciom w kapłaństwie. Jestem przekonana, iż biskup Adolf Piotr będzie wspierał z wysokości nieba tych, którzy z ufnością i nadzieją służą budowaniu Ludu Bożego.

s. Bogumiła Ptasińska CST

Modlitwa o łaski przez wstawiennictwo Sługi Bożego biskupa Adolf Piotra Szelążka:

Boże, Ojcze Wszechmogący, który obdarzyłeś sługę swego
Biskupa Adolfa Piotra pełnią Chrystusowego kapłaństwa,
mądrością w służbie Kościołowi,
dobrocią serca wobec ubogich i pokrzywdzonych
oraz ukochaniem drogi duchowego dziecięctwa,
spraw, abyśmy wsparci jego przykładem
stale wzrastali w wierze
oraz w miłości Boga i bliźniego.
Pozwól nam cieszyć się jego chwałą w niebie i udziel łask,
o które Cię za jego przyczyną z pokorą i ufnością prosimy.
Amen.

 

Podziel się: