• Flaga Ukrainy

„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Misje sercem Kościoła

Światowy Dzień Misyjny (Niedziela Misyjna) został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony w przedostatnią niedzielę października.  W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień. Niedziela Misyjna i następujący po niej Tydzień Misyjny jest szczególnym czasem modlitwy za misjonarzy i wspierania terytoriów misyjnych na całym świecie.

Jak co roku Ojciec Święty z okazji Światowego Dnia Misyjnego kieruje do wszystkich chrześcijan Papieskie Orędzie.

Temat orędzia inspirowany jest fragmentem z Ewangelii wg św. Łukasza, mówiącym o uczniach zmierzających do Emaus (por. Łk 24, 13-35). Papież Franciszek szczególną uwagę zwraca na przemianę, jaka zachodzi w uczniach po spotkaniu ze Zmartwychwstałym.

Jako pierwszy obraz przemiany uczniów Franciszek wskazuje rozpalone serca: „Jezus jest żywym Słowem, jedynym, który może rozpalić serce, oświecić je i przemienić”.

Drugim przywołanym obrazem są oczy, które „otworzyły się i rozpoznały Go” przy łamaniu chleba. Źródłem i szczytem misji Kościoła jest Eucharystia i Jezus w niej obecny. Chrystus łamie dla nas chleb i staje się Chlebem, który spożywamy. Każdy uczeń-misjonarz jest powołany, by dzięki pomocy Ducha Świętego stawać się tym, który łamie chleb i jest chlebem dla świata.

Trzeci obraz to nogi gotowe do drogi. Ma przypomnieć nam o misji ad gentes, jaką Kościołowi powierzył Jezus po swoim Zmartwychwstaniu: „Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, ludzkość zraniona wielkimi niesprawiedliwościami, podziałami i wojnami potrzebuje Dobrej Nowiny o pokoju i zbawieniu w Chrystusie”. Odwołując się do adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium, Franciszek przypomina, że „działalność misyjna stanowi wzorzec każdego dzieła Kościoła”, dlatego nawrócenie misyjne pozostaje najważniejszym celem, który powinniśmy stawiać przed sobą jako jednostki i jako wspólnota.

Oświeceni przez Zmartwychwstałego, z rozpalonymi sercami, otwartymi oczyma i nogami gotowymi do drogi mamy rozpalać inne serca Bożym słowem, otwierać oczy bliźnich na Jezusa obecnego w Eucharystii i zapraszać ich do wspólnego kroczenia ku zbawieniu.

Pełny tekst Orędzia papieża Franciszka na 97. Światowy Dzień Misyjny.

Źródło: missio.org.pl

Podziel się: