• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Pogrzeb bp. Adolfa Piotra Szelążka

Z kroniki sióstr franciszkanek

Na pogrzeb biskupa łuckiego, który miał miejsce w poniedziałek 13 lutego 1950 roku przybyło około 20 biskupów, około 300 kapłanów oraz tłum wiernych świeckich. Mszę św. żałobną w kościele św. Jakuba w Toruniu odprawił prymas Polski Stefan Wyszyński. Mowę po mszy św. wygłosił ks. infułat Teofil Skalski, prepozyt kapituły katedralnej łuckiej. Biskup Adolf Piotr Szelążek został pochowany w krypcie kościoła pod prezbiterium. Opis uroczystości pogrzebowych sporządziły siostry franciszkanki:

W poniedziałek, dnia 13 lutego o godz. 10-tej rozpoczęły się wigilie, następnie J. Emin. Ks. Prymas Polski odprawił pontyfikalną żałobną Mszę św. Po Mszy św. przemówił Ks. Infułat Skalski, pocieszając osierocone Duchowieństwo diecezji łuckiej i przedstawiając działalność św. Ks. Biskupa Szelążka jako Regensa Seminarium Duchownego, jako Biskupa-Sufragana, współpracownika w Ministerstwie dla spraw Wyznań i jako Biskupa- Ordynariusza Diecezji Łuckiej. Z kolei najprzewielebniejsi księża biskupi otoczyli trumnę, tworząc kondukt żałobny. Po tych pięknych ceremoniach wyruszyła procesja z trumną dookoła kościoła. Trumnę niosło Duchowieństwo. Tymczasem w Kościele odkryto podziemia. Po powrocie orszaku do kościoła J. Eminencja Ks. Prymas przemawiał z ambony. Z głębokim wzruszeniem dziękował masom wiernym za przybycie, przez które okazali swoją wierność Kościołowi i jego Pasterzom. Mówił o znaczeniu i niezwyciężonej sile ducha Hierarchii Kościoła św., którego najwierniejszego, przez żadne krzyże i cierpienia nie złamanego Męczennika- Biskupa zwłoki, oddajemy ziemi jako ziarno, które owoc swój przyniesie. Odkryto jeszcze raz trumnę, aby Ks. Prymas włożył nakrycie cynkowe z małym otworem szklanym, po czym spuszczono trumnę do podziemia, nie zamykając tychże. Tam pozostała trumna widoczną dla wszystkich, z czego pilnie korzystali wierni, modląc się przy niej. Zamknięcie nastąpiło w piątek dnia 17 lutego po uroczystych Nieszporach przy udziale niezliczonych mas wiernych.

Słowa Prymasa

Podczas uroczystości pogrzebowych prymas Polski Stefan Wyszyński miał wypowiedzieć do kapłanów diecezji łuckiej, między innymi następujące słowa:

Straciliście swego pasterza, zostaliście osieroceni, ale nie lękajcie się, biorę was pod swoją ojcowską opiekę.

Z kroniki toruńskich jezuitów

Echo pogrzebu biskupa łuckiego spotykamy w kronice domu zakonnego toruńskich jezuitów:

Wielkie tłumy wiernych mówiły za siebie i świadczyły o przywiązaniu do wiary św. i hierarchii kościelnej. Pozjechali się z wszystkich diecezji księża, których wychował zmarły Pasterz w swoim seminarium. Zwłoki Czcigodnego Biskupa złożono w kościele św. Jakuba. Pożegnał swego pasterza Kanonik Kapituły Łuckiej, przemawiał również Prymas Polski. Ogromne zainteresowanie i wrażenie wywarło jego piękne, ale jakże głębokie, a zarazem serdeczne przemówienie do duchowieństwa i wiernych.

Modlitwa sióstr pasterek

Przełożona generalna sióstr pasterek m. Rufina Makowska skierowała z Jabłonowa Pomorskiego 13 lutego 1950 roku specjalny list do członków kapituły łuckiej, którzy mieszkali w Zamku Bierzgłowskim. Oto jego treść:

Z powodu zgonu świetlanej postaci J. E. Księdza Biskupa Adolfa Piotra Szelążka, nieodżałowanego szermierza i bojownika o chwałę Bożą i dobro Kościoła św. przesyłam wraz ze Zgromadzeniem serdeczne wyrazy głęboko przeżywanego współczucia, połączonego z gorącą modlitwą za duszę ś.p. zmarłego Biskupa.

Modlić się też będziemy na intencję Prześwietnej Kapituły Łuckiej i wszystkich kapłanów Łuckiej diecezji, aby Opatrzność Boska kierowała nadal pełnymi poświęcenia pracami duszpasterskimi i prowadziła ku spełnieniu Woli Bożej.

Dk. prof. Waldemar Rozynkowski

Podziel się: